Centrum voľného času, Gelnica

Centrum voľného času, Gelnica

Slovenská ulica 46
05601 Gelnica
IČO: 42110645

Informácie o inštitúcii Centrum voľného času, Gelnica

 

 

Vážení rodičia!


Centrum voľného času Vám v tomto školskom roku 2011/2012 ponúka viaceré záujmové aktivity pre Vaše deti, do ktorých sa môže prihlásiť na základe písomnej žiadosti, ktorú si vyzdvihne u nás, alebo stiahnite z internetovej stránky.

Súčasťou žiadosti o prijatie do záujmového klubu je aj vzdelávací poukaz, ktorý si prevezme každý žiak, študent od riaditeľky školy, ktorú navštevuje. Tento príspevok však nenahrádza poplatok, ktorý školskému zariadeniu uhrádza žiak/rodič.

Veríme, že si vyberiete z ponuky záujmovej činnosti, poskytované formou krúžkov, prípadne Vaše pripomienky, námety na voľnočasové aktivity privítame v našom zariadení.

 

Zameranie oblasti činnosti centra


V rámci svojho postavenia vytvárajú predpoklady pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú problematikou voľného času, v záujme účinného napĺňania miestnej regionálnej politiky voči mladej generácií. Zriaďovateľom centra je Mestský úrad v Gelnici.

1.Pravidelná záujmová činnosť v záujmových kluboch, krúžkoch
2.Príležitostná činnosť - organizácia podujatí, predmetových olympiád, športových súťaží, exkurzií, výletov
3.Prázdninová činnosť - tábory, odborné sústredenia, kurzy
4.Individuálna práca - talenty, postihnuté deti
5.Spontánna činnosť - podľa záujmu, ponuky
6.Metodická, informačná, koordinačná práca v oblasti voľnočasových aktivít

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľ zariadenia
Mgr. Katarína Záhradníková

 

Oddelenie kultúrnych aktivít
Mária Kavuličová

 

053/ 4821 491 

cvcgelnica@cvcgl.edu.sk


Kde nás nájdete?

Zobrazit